Bestuur

Bestuur

Het Bestuur
De samenstelling van het bestuur is per augustus 2022:

Werner van Looy 06-13156179 Voorzitter
Jeroen Gillessen 0161-227774 Penningmeester
Charlot van Looy 0161-455013 Secretariaat
Daniel van Dongen Vice Voorzitter
Marleen Bakkers Bestuurslid
Monique Gillessen Bestuurslid
Marc Peters Bestuurslid
Lian Verheijen Bestuurslid
Remon Hijstek Bestuurslid


Secretariaat
Formulieren en brieven kunt u inleveren bij het secretariaat op adres: Marijkestraat 23, 5121 XB Rijen. E-mail kunt u versturen aan secretariaat [at] spontaanontstaan.nl


Taken Bestuur

Voorzitter Vertegenwoordigt de buurtvereniging in en buiten de vereniging. Hij bereidt de vergaderingen voor. Hij leidt de vergadering.
Secretaris Verzorgt alle administratieve werkzaamheden die hieraan verbonden zijn. Leest de notulen voor van de vorige vergadering. Zorgt dat de andere bestuursleden ruim voor aanvang in het bezit zijn van de agendapunten.
Penningmeester Is belast met het ontvangen der contributie en andere gelden die de vereniging toe komt. Tevens belast met het betalen van gelden die door de vereniging betaald moeten worden.

Overige bestuursleden: worden eveneens als het dagelijks bestuur belast met het voorbereiden en verzorgen van de activiteiten.

Bestuursverkiezing
Het bestuur met een minimaal van drie en een maximaal van zeven leden wordt gekozen door de aanwezige leden van een jaarvergadering. Ieder jaar is de voorzitter aftredend, verder wordt de voorzitter op voordracht van het bestuur gekozen door de leden aanwezig op de jaarvergadering. Een gedeelte van het bestuur dient ieder jaar af te treden, deze kunnen zich echter direct herkiesbaar stellen. De taken worden onderling verdeeld.

Vergaderingen
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden van het bestuur dit noodzakelijk vinden.

Algemene ledenvergadering
Deze moet minstens eenmaal per jaar worden gehouden en verder zo dikwijls het bestuur of leden buiten het bestuur dit wensen.
De jaarvergadering moet de volgende agenda bevatten:

1. Jaarverslag secretaris
2. Jaarverslag penningmeester
3. Verslag kascommissie
4. Bestuursverkiezing
5. Rondvraag

Deze vergadering komt jaarlijks tijdens de Gezinsdag in het laatste weekend van de zomervakantie, of rond die periode.

Kascommissie
Deze bestaat uit twee leden die telkens op de jaarvergadering worden gekozen. Jaarlijks treedt een der commissieleden af en is niet direct herkiesbaar. Zij houdt jaarlijks voor de algemene ledenvergadering een kascontrole waarvan zij op de jaarvergadering verslag uitbrengt.

Bestuursrecht
Het bestuur behoudt zich het recht voor om leden van de buurtvereniging die door woord of gedrag de buurtvereniging in een slecht daglicht stellen van lidmaatschap uit te sluiten.

Punten waarin het reglement niet voorziet zullen door het bestuur beslist worden. Bij het beëindigen van de vereniging vindt er een laatste vergadering plaats.

2 gedachten over “Bestuur

 1. Beste bestuur,

  Hiermee wil ik mijn lidmaatschap opzeggen
  (na ongeveer 30 jaar lid)
  Ik wens jullie heel veel succes verder.
  Groetjes,
  Yvonne Peeters
  Laagstraat 22
  5121 ZG Rijen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *